Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 vært en arena for å diskutere arkitektur både som byutvikling og kunst, og en døråpner til samtalen for de som liker å se film på kino. Arkitekturfilm Oslo eies og drives av ROM for kunst og arkitektur.

Arkitektur er ikke bare et verktøy for byutvikling - for endring, fornyelse og eventuell forbedring av byen og samfunnet. På lik linje med film, musikk, billedkunst, litteratur og scenekunst er arkitektur en forståelsesramme. Den gir innsikt i tiden og den kulturelle, sosiale og politiske konteksten som formet den. Vi lever i en tid med raske kulturelle endringer der vår forståelse av byen og de fysiske omgivelsene formes og oppdateres fortløpende. Arkitekturen har blitt en del av «den store sammenhengen» hvor vi alle berøres og påvirkes av arkitekturen rundt oss og dens utforming.

ROM lager Arkitekturfilm Oslo fordi filmmediet er et effektivt og perspektivrikt verktøy for analyse og fremstilling av arkitektur. En av årsakene til dette kan forklares ved at både filmen og arkitekturen er romlige uttrykk som forholder seg til tid og relasjonen mennesker imellom og deres omgivelser.

Vår forståelse av sjangeren er bred. Arkitekturfilm Oslo viseret mangfoldig spekter av kunst- dokumentar- og fiksjonsfilmer. Filmene utforsker forholdet mellom arkitektur og ulike faktorer i samfunnet, og hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Filmer for både subjektive opplevelser og dype analyser. Vi ser hvordan den visuelle kraften og ulike tilnærminger til historiefortelling, som lar publikum oppleve vår fysiske og sosiale verden på en dypere og mer emosjonell måte. Slik blir festivalen og filmene blir til berikende stemmer i den stadig økende interessen om å diskutere arkitektur og byutvikling som del av kultur og samfunn. 

//

Arkitekturfilm Oslo has, since its start in 2016, served as a platform for discussing architecture as both urban development and art, opening a doorway to conversation for those who enjoy watching films in theaters. Arkitekturfilm Oslo is owned and operated by ROM for kunst og arkitektur.

Architecture is not merely a tool for urban development, change, renewal, and potential improvement of the city and society. Similar to film, music, visual arts, literature, and performing arts, architecture is a framework of understanding. It provides insight into the time and the cultural, social, and political context that shaped it. We live in a time of rapid cultural changes where our understanding of the city and physical surroundings is continuously shaped and updated. Architecture has become a part of the "grand context" where we are all affected and influenced by the architecture around us and its design.

ROM creates Arkitekturfilm Oslo because the film medium is an effective and perspective-rich tool for the analysis and representation of architecture. One reason for this can be explained by the fact that both film and architecture are spatial expressions that relate to time and the relationships between people and their surroundings.
Our understanding of the genre is broad. Arkitekturfilm Oslo showcases a diverse range of art, documentary, and fiction films. The films explore the relationship between architecture and various factors in society and how they mutually influence each other. Films cater to both subjective experiences and deep analyses. We observe the visual power and different approaches to storytelling, allowing the audience to experience our physical and social world in a deeper and more emotional way. In this way, the festival and the films become enriching voices in the ever-growing interest in discussing architecture and urban development as part of culture and society.

Festivalsjef
Gjertrud Steinsvåg
gjertrud@r-o-m.no
+47 41302883

Produsent
Solveig Tjetland
solveig@r-o-m.no

Monteringsansvarlig festivalutstilling
Enrique Roura
enrique@r-o-m.no
©Arkitekturfilm Oslo